ultrakrew

STATUT STOWARZYSZENIA ULTRAKREW
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Ultrakrew, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i województwa pomorskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do wykonywania swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 6.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Cele i środki działania

§7
1. Celem stowarzyszenia jest: a) Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji oraz profilaktyki zdrowotnej i żywienia, b) Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu oraz mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, c) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
d) Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym turystyki i sportu, e) Promowanie i organizacja wolontariatu, f) Promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporte Social Responsibility), g) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców,
h) Promowanie samorządów i obszarów na terenie których organizowane będą zawody sportowe i imprezy rekreacyjno-sportowe, i) Świadczenie pomocy społecznej. 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację imprez sportowych (w szczególności: biegowych, rowerowych, nordic walking, triathlonowych, rolkowych, duathlonowych i in.), b) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacja działań profilaktycznych poprzez działania rekreacyjno-sportowe,
c) Prowadzenie działalności edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych, d) Tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich, e) Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, f) Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego oraz rozwoju kadr, g) Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc społeczną, kulturę i sport.