ultrakrew

Regulamin i polityka prywatności aplikacji „GoKrew”

Aby korzystać z aplikacji „GoKrew”, prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie poniższego regulaminu.

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Definicje

Użyte w Regulaminie słowa zapisane wielką literą, przyjmują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, będący umową pomiędzy Użytkownikiem, a Ultrakrwią, dostępny pod adresem ultrakrew.pl/aplikacja.
 2. Ultrakrew – Stowarzyszenie Ultrakrew, KRS 0000700359, ulica Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C / 8, 80-041 Gdańsk.
 3. Aplikacja – bezpłatne, należące do Ultrakrwi i zarządzanie przez nią oprogramowanie pod nazwą „GoKrew”, dostępne na urządzenia mobilne w postaci aplikacji, którą można uzyskać na urządzenie z systemem Android za pośrednictwem sklepu internetowego Google Play.
 4. Konto – zbiór Usług świadczonych przez Aplikację, dostępnych poprzez rejestrację w Utworzenie Konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Aplikacji i mająca do niego pełne prawa określone w Regulaminie.
 6. Trening – zbiór danych zebranych przez Aplikację, podczas gdy Użytkownik wybierze jedną z Usług, opisaną w Regulaminie.
 7. Usługi – wszystkie funkcjonalności Aplikacji udostępniane przez Ultrakrew na prawach Regulaminu.
 8. Baza danych – oferowana przez firmę Firebase usługa Realtime Database, która jest wyłącznym miejscem zapisywania danych zebranych przez Aplikację. Zapisywane dane są określone w dalszej części Regulaminu.
 9. Donacja – zapisane przez Aplikację, a podane przez Użytkownika, dane dotyczące jednorazowej donacji krwi i jej składników. Informacje te nie są powiązane z żadnym rejestrem. Donacja służy do poprawnego działania jednej z Usług Aplikacji, jednakże nie jest ona konieczna do poprawnego działania reszty Usług. Zbiór donacji (dalej: Donacje) jest wykorzystywany przez Aplikację do obliczania sumy oddanej przez Użytkownika krwi.
 10. Centrum Krwiodawstwa – niezależne od Ultrakrwi instytut zajmujący się poborem krwi, określony w polskim prawie.
 11. Powiadomienie PUSH – bezpłatny, automatyczny wysyłany na urządzenie Użytkownika komunikat z Aplikacji.

1.2 Wszelkie pytania, wnioski, wątpliwości czy informacje dotyczące niniejszego Regulaminu, prosimy zgłaszać zgodnie z punktem 8.1 Regulaminu.

1.3 Celem aplikacji jest zachęcenie Użytkowników do aktywności fizycznej i honorowego krwiodawstwa, poprzez Usługi.

2.Informacje ogólne o Aplikacji

2.1 Zakres Usług

W ramach Usług oferowanych przez Aplikację, Użytkownik ma dostęp do następujących funkcjonalności (szczegóły ich funkcjonowania zostały opisane w punkcie 5.3 Regulaminu):

 1. Umożliwienie śledzenia Użytkownika, w celu zebrania danych dotyczących pokonanego przez Użytkownika dystansu, podczas funkcjonowania Usługi i wysłanie tej informacji anonimowo do Bazy danych, w celu wyświetlenia ich na wykresie pokazanym w Aplikacji, jako suma kilometrów zrobionych przez wszystkich Użytkowników Aplikacji.
 2. Funkcja zapisywania historii Donacji Użytkownika, która na podstawie zebranych informacji wyświetla informację o braku lub możliwości oddania Dana ta nie jest wiążąca, a Ultrakrew zastrzega sobie prawo do błędów, gdyż decyzja o możliwości donacji krwi w Centrum Krwiodawstwa należy do Centrum Krwiodawstwa po badaniu i konsultacji lekarskiej.
 3. Usługa zarządzania Kontem Użytkownika, pozwalająca na zmienienie hasła pozwalającego na dostęp do Konta lub jego całkowite usunięcie. Usuwanie konta jest określone w Regulaminie.
 4. Funkcja wyświetlająca mapę oraz listę Centr Krwiodawstwa. Lista ta może nie zawierać wszystkich placówek, gdyż została stworzona przez Ultrakrew na potrzeby Aplikacji.

2.2 Ultrakrew zastrzega sobie zmiany w funkcjonowaniu Usług lub ich całkowite wyłączenie.

2.3 Ultrakrew zastrzega sobie prawo do dodawania nowych Usług bez informowania o tym Użytkownika, o ile nowe Usługi nie naruszają działania dotychczas istniejących w Aplikacji.

2.4 Użytkownik będzie poinformowany o zmianach poprzez informację o nich w sklepie Google Play, który jest dystrybutorem Aplikacji.

2.5  Wymagania sprzętowe

Do funkcjonowania Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego z systemem Android w wersji nie niższej niż 4.4.

2.6  Wymagania Aplikacji

Aplikacja potrzebuję następujących uprawnień, nadanych przez Użytkownika, aby poprawnie mogła działać:

 1. Dostęp do Internetu – Aplikacja potrzebuje dostępu do sieci Internetowej, aby łączyć się z Bazą Danych. Aktywne połączenie nie jest wymagane do poprawnego działania niektórych z Usług.
 2. Dostęp do lokalizacji GPS – uprawnienie jest to niezbędne do poprawnego działania Usługi określonej w punkcie 2.1 w podpunkcie 1) niniejszego Regulaminu.

3.     Prawa i obowiązki Użytkownika

3.1 Użytkownikowi zabrania się:

 1. Utworzyć więcej niż jedno Konto w Aplikacji.
 2. Używać Konta czy Usług niezgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w punkcie 4. Regulaminu.
 3. Podawać nieprawdziwego lub nienależącego do Użytkownika adresu email podczas rejestracji Konta.
 4. Dzielić się dostępem do Konta z innymi Użytkownikami lub osobami postronnymi.
 5. Wprowadzać zmian w Aplikacji poprzez zmienianie jej kodu, łamanie dostępu do jakichkolwiek z zasobów Aplikacji, wprowadzanie oprogramowania, mającego na celu zakłócenie działania Aplikacji i żadnych innych działań, mogących naruszyć, zakłócić lub uniemożliwić poprawne działanie części lub całości Usług.
 6. Korzystania z Usługi, o której mowa w punkcie 2.1, podpunkcie 1) Regulaminu, niezgodnie z jej przeznaczeniem, poprzez manipulowaniem ostatecznym wynikiem kilometrów.

3.2  Użytkownik ma prawo do:

Usunięcia swoich danych z Bazy Danych w sposób opisany w Regulaminie.

 1. Zmienienia dostępu do Konta, poprzez zmianę hasła bezpośrednio w Aplikacji lub poprzez Ultrakrew, na specjalną prośbę Użytkownika, określoną w punkcie 8. Regulaminu.
 2. Wiedzy na temat zapisywanych w Bazie Danych przez Ultrakrew jego danych.
 3. Zmiany zapisanych danych z wyłączeniem: adresu email oraz zapisanych w Bazie Danych kilometrów pokonanych w ramach Usługi określonej w punkcie 2.1 podpunkcie 1) Regulaminu.
 4. Cofnięcia akceptacji regulaminu, co jest równoznacznie z usunięciem Konta w tym danych z Bazy Danych.

3.3 W przypadku złamania przez Użytkownika zasad określonych w punkcie 3.1, Ultrakrew zastrzega sobie prawo do wyłączenia Konta użytkownika, co oznacza następujące konsekwencje:

 1. Użytkownik nie będzie w stanie ponownie zalogować się na Konto
 2. Jeśli Użytkownik był zalogowany na Konto, żadna z operacji nie będzie wykonana, tzn.: dane Użytkownika nie będą przesyłane do Bazy Danych, a niektóre z Usług nie będą działały poprawnie lub nie będą działały w ogóle.

3.4 Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane zostanie powiadomiony o tym oraz o następnych krokach, które powinien wykonać i przyczynach zablokowania konta, poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przy rejestracji Konta.

3.5 Użytkownik ma prawo do odwołania się do decyzji o zablokowaniu Konta i odzyskać do niego pełny dostęp. Warunkiem jest przestrzeganie Jeśli Ultrakrew stwierdzi, że naruszenie przez Użytkownika Regulaminu wyrządziło szkodę Aplikacji lub Ultrakrwi, zapisane dane Użytkownika mogą zostać usunięte po upływie 30 dni od wysłania wiadomości email z informacją o tym do Użytkownika. Użytkownik ma prawo odwołać się do tej decyzji. W takim przypadku postępowanie będzie indywidualne z każdym Użytkownikiem.

3.6 Ultrakrew zastrzega sobie również prawo do usunięcia danych Użytkowników, zgodnie z punktem 6.4 Regulaminu.

4.     Konto

4.1 Utworzenie Konta w Aplikacji jest niezbędne do korzystania z Usług i jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Konto pozwala identyfikować Użytkownika i przypisywać do niego niektóre z danych zapisanych w Bazie Danych.

4.2 Ultrakrew zbiera następujące dane Użytkownika po założeniu Konta w Aplikacji:

 1. Hasło do konta – jedyne zabezpieczenie Konta. Znajomość hasła jest równoznaczna z dostępem do Można zmienić hasło poprzez formularz wysyłany na adres email Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Aplikacji.
 2. Adres email – jest on elementem identyfikującym Użytkownika i jedynym środkiem komunikacji z nim. Adres email musi być własnością Użytkownika, a Użytkownik musi mieć do niego dostęp. Nie da się zmienić adresu email. Na adres email nie będą wysyłane ze strony Ultrakrwi żadne maile dotyczące promocji lub marketingu Aplikacji. Email zostanie użyty jedynie w przypadku konieczności komunikacji z Użytkownikiem w sprawach dotyczących:
  1. Bezpieczeństwa Konta
  2. Kontaktu w związku z Konkursem zgodnie z punktem 7. Regulaminu
  3. Zmiany w działaniu Usług lub zmianie Regulaminu
  4. Danych zapisanych w Bazie Danych
 3. Płeć Użytkownika – podczas rejestracji Konta, Użytkownik musi wybrać, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Te dane są potrzebne do poprawnego działania Usług.
 4. Data urodzenia Użytkownika – data urodzenia jest potrzebna do prawidłowego działania Usług. Osoby nieletnie mogą korzystać jedynie z niektórych z nich. Data urodzenia powinna być zgodna z prawdą.
 5. Imię Użytkownika – imię jest potrzebne jedynie w celu personalizacji wyglądu Aplikacji. Imię nie musi być zgodne z prawdą i nie musi być imieniem. Ultrakrew nie ingeruje w sprawy imienia i nie zmienia go, nawet na życzenie Użytkownika.
 6. Dane dotyczące Donacji – po dodaniu do Aplikacji Donacji i zapisaniu kopii zapasowej tych danych, Ultrakrew zapisze je w Bazie Danych.
 7. Dane dotyczące Treningów – po zakończeniu aktywności w Aplikacji, odpowiednia Usługa zapisze Trening w Bazie Danych. Kilometry pokonane przez Użytkownika zostaną anonimowo zapisane i dodane do ogólnego wyniku wszystkich Użytkowników Aplikacji, jako wspólny wynik. Anonimowych danych dotyczących kilometrażu nie można usunąć i nie zostaną one usunięte wraz z usunięciem Konta. Szczegółowo zostało to opisane w punkcie 6. Regulaminu.

4.3 Ultrakrew wykorzystuje dane połączone z Kontem jedynie w celach opisanych w punkcie 5. Regulaminu.

4.4 Dozwolone jest korzystanie z Konta jedynie w celach określonych przez Ultrakrew, jakimi są: promocja honorowego krwiodawstwa oraz promocja aktywności fizycznej.

4.5 Z wszystkich Usług dostępnych poprzez Konto, mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.

4.6 Konto mogą założyć osoby przed 18 rokiem życia, za zgodą ich opiekunów prawnych.

5.     Cele Aplikacji i szczegółowe działanie Usług

5.1 Promocja honorowego krwiodawstwa to jeden z dwóch celów Aplikacji. Jest on realizowany poprzez uświadamianie Użytkowników o tym, czym jest krew i krwiodawstwo. Drugim celem jest promocja aktywności fizycznej, poprzez zachęcenie Użytkowników do tworzenia Treningów w Aplikacji.

5.2 Użytkownik korzystający z Usług może się ubiegać o powiązane z tym korzyści, opisane w punkcie 7. Regulaminu.

5.3 Szczegółowe działanie Usług

 1. Usługa zapisująca Treningi: poprzez sygnał GPS otrzymywany przez Aplikację, Aplikacja oblicza odległość pokonaną przez Użytkownika, podczas gdy aktywność w Aplikacji jest monitorowana. Użytkownik zostaje powiadomiony o tym, że Aplikacja zbiera dane dotyczące aktywności, poprzez Powiadomienie PUSH wysłane przez Aplikację. Zakończenie zbierania danych i zapisanie danych dotyczących Treningu jest równoznaczne z usunięciem Powiadomienia PUSH. Użytkownik jest w stanie wyłączyć powiadomienia w ustawieniach telefonu. Użytkownik nie ma wtedy możliwości stwierdzić, czy Aplikacja zakończyła albo rozpoczęła zbieranie danych. Ultrakrew nie odpowiada za tę niewiedzę Użytkownika i za poniesione w takim przypadku szkody (jak na przykład niezapianie się części lub całości Treningu). Ultrakrew ma prawo do wglądu w treningi Użytkownika.
 2. Usługa dodawania Donacji: poprzez Aplikację, Użytkownik jest w stanie dodać i zapisać informacje na temat swojej oddanej krwi lub jej składników. Jeśli Użytkownik wybierze opcje „zapisz kopię zapasową” w Aplikacji, dane trafią do Bazy Danych. W przypadku usunięcia Konta, wszystkie Donacje zostaną trwale usunięte. Donacje służą do wyświetlania Użytkownikowi informacji dotyczącej możliwości lub jej braku oddawania krwi. Tak jak opisano to w punkcie 2.1 Regulaminu, Ultrakrew nie odpowiada za prawidłowość tych danych.
 3. Usługa wyświetlania sumy kilometrów Użytkowników: Użytkownicy aplikacji mogą dodawać swoje Treningi, a ich kilometraż jest zapisywany przez Aplikację i wyświetlany anonimowo w Aplikacji, jako suma kilometrów wszystkich Użytkowników.

6.     Usuwanie Konta oraz danych z Bazy Danych

6.1 Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do usunięcia Konta i powiązanych z tym danych z wyłączeniem tych, o których mowa w punkcie 6.2 Regulaminu.

6.2 Podczas usuwania Konta, którego przebieg został opisany w punkcie 6.3 Regulaminu, usunięciu nie podlega łączna ilość kilometrów pokonanych przez Użytkownika w ramach Treningów. Dane te pozostają anonimowe i nie ma możliwości ich usunięcia poza przypadkami określonymi w punkcie 6.4 Regulaminu.

6.3 Usuwanie Konta jest możliwe:

 1. Poprzez Aplikację: Użytkownik musi skorzystać z Usługi zarządzania Kontem i wybrać opcję „Usuń Konto”. Użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość, poprzez podanie adresu email oraz hasła do Konta. Usunięciu podlegają wszystkie dane, o których mowa w punkcie 4.2 Regulaminu z wyłączeniem tych, o których mowa w punkcie 6.2 Regulaminu.
 2. Poprzez zapytanie skierowane do Ultrakrwi: jest to opcja wykorzystywana jedynie w przypadkach, kiedy Użytkownik nie ma dostępu do Aplikacji i w żaden sposób nie jest w stanie jej zainstalować. Ultrakrew w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika poprosi go o podanie swojego numeru telefonu. Ultrakrew skontaktuje się z Użytkownikiem w czasie, który Ultrakrew ustali z Użytkownikiem. W momencie rozmowy, na adres email zapisany na Koncie zostanie wysłany kod, który Użytkownik musi podać przez telefon. Poprawne podanie kodu i ewentualna prawidłowa odpowiedź na pytania Ultrakrwi, jest równoznaczna z potwierdzeniem tożsamości Użytkownika. Usuwanie danych trwa do 30 dni od potwierdzenia tożsamości Użytkownika przez Ultrakrew. Na adres email Użytkownika przyjdzie wiadomość o usunięciu Konta i powiązanych z nim danych. Zapytania należy kierować zgodnie z punktem 8. Regulaminu.

6.4 Ultrakrew zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich zapisanych danych dotyczących Treningów i/lub Donacji z uprzednim poinformowaniem o tym Użytkowników poprzez wiadomość email. Wszystkie dane zostaną zarchiwizowane i przez okres 60 dni od ich usunięcia z Bazy Danych trzymane na niezależnym od Bazy Danych dysku, dostępnym jedynie dla Ultrakrwi. Po tym czasie zostaną stale usunięte lub przywrócone. Ultrakrew usuwa te dane jedynie w przypadku, kiedy ich przechowywanie zagraża poprawnemu działaniu Aplikacji (na przykład przez ich objętość). Ultrakrew zobowiązuje się do informowania Użytkowników o sytuacji związanej z zarchiwizowanymi danymi na ich życzenie oraz o podanie przyczyny usunięcia danych.

7.     Korzyści związane z użytkowaniem Aplikacji

7.1 W ramach Usługi, o której mowa w punktach 2.1 podpunkcie 1) i 5.3 podpunkcie 1) Regulaminu, Ultrakrew organizuje konkurs „Ultrakrew Challenge”, którego celem jest zachęcenie do stałej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, chodząc lub biegając, oraz promocję honorowego krwiodawstwa.

7.2 Każda z osób korzystająca z Aplikacji może uzyskać tytuł „Challengera Ultrakrwi”. Nadawany jest on osobie, która w terminie 01.02.2021 – 30.11.2021 pokona łącznie 550 kilometrów lub więcej oraz odda minimum dwa razy krew lub jej składniki, na zasadach określonych w punkcie 7.3 Regulaminu. Osoby, które nie mogą oddawać krwi, muszą zorganizować dwie zbiórki krwi i udokumentować je fotograficznie lub filmowo, a następnie przesłać ten materiał do Ultrakrwi. Zostanie on opublikowany w mediach społecznościowych Ultrakrwi.

7.3 Potwierdzeniem treningów jest ich historia zapisana w Aplikacji za pomocą Usługi do zapisywania treningów (patrz: punkt 1 pp. 1) i punkt 5.3 pp. 1)). Potwierdzeniem oddania krwi lub jej składników jest raport w Aplikacji za pomocą Usługi do zapisywania Donacji (patrz: punkt 2.1 pp. 2) i punkt 5.3 pp. 2)) oraz osobna, niezależna od Aplikacji, dokumentacja zdjęciowa.

7.4 Konkurs „Ultrakrew Challenge”

Konkurs „Ultrakrew Challenge” składa się z dwóch, niezależnych od siebie części:

 1. Wśród wszystkich osób, które korzystając z Aplikacji w sposób określony w punkcie 7.3 Regulaminu w terminie 01.12.2020-31.01.2021 pokonają łącznie co najmniej 100 mil (odpowiednik 166 kilometrów) chodząc lub biegając, Ultrakrew rozda w losowaniu sto sztuk chust wielofunkcyjnych, po połowie dla każdej z płci. Losowanie nastąpi dzięki specjalnie do tego stworzonemu programowi komputerowemu, niezależnego od Aplikacji, do losowania. Wszystkie osoby wylosowane, które spełniły warunki zostaną powiadomione na adres email podany przy rejestracji Konta do 07.02.2021. Każda z osób, która wygrała chustę jest zobowiązana do przesłania adresu doręczenia nagrody wraz z danymi adresata na adres email, z którego przyszła do niego wiadomość o wygranej, do 11.02.2021. Brak przesłania w tym terminie skutkuje usunięciem. Ultrakrew w takim przypadku zrobi dodatkowe losowanie z uwzględnieniem wcześniejszego podziału płci.
 2. Wśród wszystkich osób, które zgodnie z punktem 7.2 Regulaminu, uzyskały tytuł „Challengera Ultrakrwi”, Ultrakrew dzięki specjalnie do tego stworzonemu programowi komputerowemu, niezależnego od Aplikacji, wylosuje:
  1. Dwa zaproszenia (po jednym dla każdej z płci) do udziału w sportowej części „VI Ogólnopolskiej Akcji Społecznej Ultrakrew” w 2022 roku. Ultrakrew zapewni pełne zabezpieczenie logistyczne w trakcie części sportowej (wyżywienie, transport w trakcie pokonywania plaży, noclegi). Ogłoszenie losowania nastąpi 02.12.2021 roku na profilu Facebook Ultrakrwi oraz poprzez powiadomienie email (podany przy rejestracji Konta) do wylosowanych osób. Osoby wylosowane są zobowiązane potwierdzić chęć uczestnictwa w części sportowej oraz przedstawić potwierdzenie ukończenia minimum 3 (trzech) biegów o łącznym dystansie 100 kilometrów każdy (link do publicznej listy wyników) do dnia 05.12.2021 do godziny 20.00. Ultrakrew nie zapewnia kosztów dojazdu, powrotu do miejsca zameldowania oraz ubezpieczenia. Ubezpieczenie i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań wystawione przez lekarza sportowego jest obowiązkowe. Wylosowana osoba ma również obowiązek zaakceptować „Regulamin akcji Ultrakrew”, dostępnego na stronie internetowej www.ultrakrew.pl/regulamin oraz wyrazić zgodę na publikację ich wizerunku na profilu Facebook Ultrakrwi z informacją o wygranej. W przypadku, jeśli Ultrakrew nie uzyska do 05.12.2021 do godziny 20:00 odpowiedzi od wylosowanych osób lub osoby, zorganizuje następne losowanie z uwzględnieniem poprzednich warunków. Osoby z drugiego losowania muszą spełnić te same warunki i przesłać dokumentację do 08.12.2021 do godziny 20:00.
  2. 50 czapek sportowych Ultrakrwi (po 25 sztuk dla każdej z płci). Losowanie i ogłoszenie wyników nastąpią 02.12.2021 roku. Wyniki zostaną przesłane do wygranych osób poprzez informację na adres email podany przy rejestracji Konta. W odpowiedzi do 12.12.2021 roku do godziny 20:00, wygrani muszą przysłać adres do wysyłki oraz dane Nieprzesłanie tych informacji w podanym terminie jest równoznaczne z odstąpieniem od nagrody.

7.5 Do konkursów, o których mowa w punkcie 7.4 Regulaminu, mogą przystąpić jedynie Użytkownicy, którzy w momencie rejestracji Konta mieli skończony osiemnasty rok życia i utworzyli Konto co najmniej tydzień przed końcem trwania konkursu.

8.     Kontakt z Ultrakrwią w sprawie Aplikacji

8.1 Wszelkie uwagi dotyczące Regulaminu, Aplikacji czy Usług prosimy zgłaszać na adres email gokrew@ultrakrew.pl.

8.2 Użytkownik ma prawo poprosić Ultrakrew o zmianę hasła do Konta lub jego zdalne usunięcie (patrz: punkt 3 pp. 2) Regulaminu) poprzez wysłanie zapytania na adres email podany w punkcie 8.1 Regulaminu.

8.3 Wiadomość email z linkiem resetującym dostęp do Konta (odzyskiwanie hasła) jest wysyłana automatycznie i nie należy na nią odpowiadać. Ultrakrew nie otrzymuje wiadomości email wysłanych jako odpowiedź na tę wiadomość.

9. Ultrakrew nie odpowiada za żadne szkody wynikające z korzystania z Aplikacji.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2020.


Polityka Prywatności aplikacji mobilnej „GoKrew”

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej „GoKrew”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument to Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”). Określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”) aplikacji mobilnej „GoKrew” (zwanej dalej: „Aplikacją”) przez Stowarzyszenie Ultrakrew.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Ultrakrew, KRS 0000700359, ulica Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C / 8, 80-041 Gdańsk (zwane dalej „Ultrakrew”).
 3. Użytkownik to każda osoba korzystająca z Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie zbierane przez Ultrakrew dane są wykorzystywane za zasadach określonych w Polityce Prywatności i po zaakceptowaniu Polityki Prywatności.
 5. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu Aplikacji.
 6. Regulamin Aplikacji to dokument, będący umową pomiędzy Użytkownikiem, a Ultrakrwią, na zasadach którego działa Aplikacja, dostępny pod adresem www.ultrakrew.pl/aplikacja (zwany dalej „Regulaminem)”.
 7. Użytkownik akceptuje wszystkie zasady określone w Regulaminie i w Polityce Prywatności.
 8. Wszystkie zbierane przez Ultrakrew dane są przechowywane w ramach usługi Firebase.

§2 Dane zbierane automatycznie

 1. Ultrakrew nie zbiera bez zgody Użytkownika żadnych danych oprócz informacji anonimowych, nieposiadających danych osobowych. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie (dane takie są dalej zwane „danymi zbieranymi automatycznie”).
 2. Nie jest możliwe zidentyfikowanie Użytkownika na podstawie danych zebranych automatycznie.
 3. Dane zbierane automatycznie służą Ultrakrwi do poprawy jakości korzystania z Aplikacji, zwłaszcza w momencie wystąpienia błędu w Aplikacji.
 4. Nie jest możliwe usunięcie lub zmiana danych zbieranych automatycznie.

§3 Dane osobowe Użytkownika

 1. Ultrakrew zbiera dane osobowe Użytkownika (zwane dalej „danymi osobowymi”) w trakcie rejestracji w Aplikacji i podczas korzystania z Aplikacji. Ultrakrew może wymagać podania niektórych danych osobowych. Ultrakrew ma prawo nie pytać o podanie niektórych danych osobowych.
 2. Dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, indywidualny identyfikator Użytkownika, płeć, hasło do konta, data urodzenia.

§4 Dane zbierane podczas treningu

 1. W trakcie korzystania z Aplikacji, zgodnie z Regulaminem, Ultrakrew zbiera dane zebrane podczas treningu (zwane dalej: „danymi zebranymi podczas treningu”).
 2. Dane zebrane podczas treningu obejmują: długość treningu (w kilometrach), średnie tempo (w kilometrach na godzinę), datę rozpoczęcia, datę zakończenia, długość trwania treningu (w minutach), nazwę treningu, dane lokalizacyjne zebrane podczas treningu (szerokość geograficzna, długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza).
 3. Dokładność danych zebranych podczas treningu zależy od urządzenia Użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja.
 4. Dane zebrane podczas treningu są przypisane do indywidualnego identyfikatora Użytkownika.
 5. Ultrakrew jest w stanie i ma prawo połączyć dane zebrane podczas treningu z danymi osobowymi Użytkownika. Ultrakrew robi to jedynie w celach opisanych w §5. Polityki Prywatności i w celach opisanych w Regulaminie.

§5 Zbieranie danych w tle

 1. Zbieranie danych w tle oznacza zbieranie przez Aplikację danych, kiedy Aplikacja jest wyłączona.
 2. Dane zebrane podczas treningu są zbierane w tle podczas działania aktywności w Aplikacji. Użytkownik zgadza się na działanie procesu zbierania danych lokalizacyjnych GPS w tle poprzez kliknięcie przycisku w Aplikacji rozpoczynającego trening.
 3. Dane lokalizacyjne GPS są dostarczane do Aplikacji poprzez system telefonu Użytkownika. Ultrakrew nie ma wpływu na dokładność tych danych.
 4. Dane lokalizacyjne GPS zbierane w tle nie są wykorzystywane przez Ultrakrew do celów innych niż te określone w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 5. Użytkownik jest informowany o zbieraniu danych w tle poprzez systemowe powiadomienie wysłane przez Aplikację i usunięte przez nią w momencie zatrzymania działania procesu w tle.
 6. Aby dane lokalizacyjne GPS były przez Aplikację zbierane w tle, Użytkownik musi na to zezwolić poprzez systemowe okno dialogowe pytające o zgodę na dostęp do lokalizacji. Zezwolenie do lokalizacji w tle jest wymagane do poprawnego działania Aplikacji.
 7. Ultrakrew zbiera dane lokalizacyjne GPS w tle jedynie po zgodzie Użytkownika i jedynie do czasu zakończenia przez Użytkownika treningu w Aplikacji.

§6 Przetwarzanie danych osobowych i danych zebranych podczas treningu

 1. Zebrane przez Ultrakrew dane osobowe Użytkownika oraz dane zebrane podczas treningu są wykorzystywane przez Ultrakrew w celu dostarczenia Użytkownikami usług w Aplikacji.
 2. Wszystkie dane osobowe i dane zebrane podczas treningu zebrane od Użytkownika, Ultrakrew udostępnia Użytkownikowi poprzez Aplikację.

§7 Prawa i obowiązki Ultrakrwi

 1. Ultrakrew zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem ostrożności i prywatności Użytkownika, jedynie na zasadach Polityki Prywatności i Regulaminu oraz z zachowaniem wymogów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Ultrakrew gwarantuje dołożenie wszelkich starań, aby zbierane dane osobowe i dane zebrane podczas treningu były niedostępne dla nieuprawnionych osób trzecich.
 3. Dane osobowe użytkownika i dane zebrane podczas treningu będą przechowywane przez Ultrakrew do momentu aż Użytkownik ich nie usunie lub Ultrakrew nie zdecyduje się na ich usunięcie ze wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika o tym.
 4. Ultrakrew ma prawo udostępnić dane zebrane podczas treningu z pominięciem indywidualnego identyfikatora Użytkownika w celach promocyjnych Aplikacji.

§8 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i do danych zebranych podczas treningu za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik może dokonać modyfikacji lub uzupełnienia niektórych danych osobowych. Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji lub uzupełnienia danych zebranych podczas treningu.
 3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć wszystkie zapisane dane: dane osobowe i dane zebrane podczas treningu, usuwając konto w Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Usunięcie jedynie danych osobowych lub jedynie danych zebranych podczas treningu jest niemożliwe.
 5. W przypadku usunięcia zebranych przez Ultrakrew danych osobowych i danych zebranych podczas treningu, Użytkownik traci prawo i możliwość do korzystania z Aplikacji.
 6. Ultrakrew ma prawo zmienić Politykę Prywatności informując o tym Użytkownika wiadomością e-mail. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować zmian, jednak jest wtedy zobligowany do usunięcia ze swojego urządzenia Aplikacji oraz usunięcie poprzez Aplikację konta na zasadach opisanych w Regulaminie.
 7. Po usunięciu konta odzyskanie danych osobowych i danych zebranych podczas treningu jest niemożliwe, ponieważ zostają one trwale usunięte.

Wróć do góry strony.