ultrakrew

Regulamin i polityka prywatności aplikacji „GoKrew”

REGULAMIN APLIKACJI GOKREW

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Użyte w Regulaminie słowa zapisane wielką literą, przyjmują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, będący umową pomiędzy Użytkownikiem a Ultrakrwią, dostępny pod adresem ultrakrew.pl/aplikacja. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest niezbędna do korzystania z Aplikacji.
 2. Ultrakrew – Stowarzyszenie Ultrakrew, KRS 0000700359, ulica Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C / 8, 80-041 Gdańsk, będące jednocześnie właścicielem Aplikacji i jej administratorem.
 3. Polityka Prywatności – dokument uzupełniający Regulamin o informacje na temat zbierania, przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika, dostępny pod adresem gokrew.pl/polityka-prywatnosci/ oraz gokrew.pl/general-provisions/ (w języku angielskim).
 4. Urządzenie – telefon lub tablet spełniający spełniające minimalne wymagania techniczne wynikające z Regulaminu działający na podstawie systemu operacyjnego iOS lub systemu operacyjnego Android, będące zdolne do połączenia się z Internetem oraz posiadające wszystkie oryginalne aktualizacje oprogramowania oferowane przez producenta. 
 5. Aplikacja – bezpłatne, należące do Ultrakrwi, utworzone, zarządzane i administrowane przez nią oprogramowanie pod nazwą „GoKrew” zaktualizowane do najnowszej wersji, dostępne na Urządzenia w postaci aplikacji, którą można uzyskać odpowiednio w: Google Play zarządzanym przez Google LLC na Urządzeniach z systemem Android oraz w AppStore zarządzanym przez Apple Inc. na Urządzeniach z systemem iOS. 
 6. Panel Administracyjny – strona internetowa należąca do Ultrakrwi dostępna pod adresem partner.gokrew.pl i będąca jedynym narzędziem do zarządzania Profilem Firmowym przez Administratora Firmy. Dostęp do Panelu Administracyjnego wymaga hasła i wcześniejszej rejestracji poprzez podanie kodu wygenerowanego przez Ultrakrew i wypełnieniu formularza oraz spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie. Dostęp do Panelu Administracyjnego jest regulowany przez Ultrakrew i dostępny dla Firm Partnerskich wspierających działania statutowe Stowarzyszenia Ultrakrew.
 7. Konto – zbiór Usług świadczonych przez Ultrakrew za pośrednictwem Aplikacji, dostępnych poprzez rejestrację w Aplikacji po podaniu niezbędnych danych opisanych w Regulaminie i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, należące do Użytkownika i niezbędne do korzystania z Usług.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Aplikacji i mająca do niego pełne prawa określone w Regulaminie.
 9. Administrator Firmy – osoba fizyczna będąca pracownikiem Firmy Partnerskiej wspierającej finansowo działania statutowe, która zarejestrowała się w Panelu Administracyjnym.
 10. Firma Partnerska – każda firma lub fundacja korporacyjna, która wspiera Ultrakrew w jej działaniach i otrzymał specjalny kod umożliwiający dostęp do Panelu Administracyjnego. Ultrakrew nie określa ilości Firm Partnerskich oraz nie podaje formalnych wymagań zostania Firmą Partnerską, poza tymi określonymi w Regulaminie.
 11. Usługi – wszystkie funkcjonalności Aplikacji udostępniane przez Ultrakrew na prawach Regulaminu oraz wszelkie przyszłe funkcjonalności, które Ultrakrew może dodać w aktualizacjach Aplikacji.
 12. Baza Danych – zarządzana i administrowana przez Ultrakrew baza danych, czyli miejsce przechowywania wszystkich danych osobowych i innych danych zbieranych przez Aplikację i Panel Administracyjny, których szczegółowe przetwarzanie oraz zasady ich przechowywania zostały określone w Polityce Prywatności. Zasady zarządzania danymi w Bazie Danych przez Użytkownika, Ultrakrew i Firmę Partnerską opisuje Regulamin.
 13. Baza Danych Firebase – zarządzana i administrowana przez Google LLC usługa Firebase Realtime Database, do której poprzez narzędzie internetowe dostęp ma Ultrakrew, wykorzystywane do przechowywania danych osobowych i innych danych pochodzących z Usług dla Użytkowników, którzy utworzyli Konto przed aktualizacją aplikacji do wersji 2.0.0. Dane z Bazy Danych Firebase są automatycznie przenoszone do Bazy Danych w momencie aktualizacji Aplikacji i pierwszego logowania.
 14. Pracownik – Użytkownik, który dobrowolnie dołączył do Firmy Partnerskiej jako jej pracownik. Ultrakrew nie definiuje formalnych wymagań jakie Pracownik musi spełnić, aby uzyskać dostęp do dodatkowych Usług w Aplikacji poza tymi zdefiniowanymi w Regulaminie.
 15. Powiadomienie PUSH – bezpłatny, automatyczny komunikat wysyłany na Urządzenie Użytkownika poprzez Aplikację po uprzednim zezwoleniu na powiadomienia w systemie Android lub iOS, lub po utworzeniu Konta (w przypadku systemu Android w wersji 12 lub starszej).
 16. Trening – zbiór danych zebranych przez Aplikację podczas uruchomionej Usługi zbierania Treningu, opisanej w Regulaminie. Szczegółowe dane zbierane podczas Treningu określa Regulamin i Polityka Prywatności.
 17. Donacja – zapisane przez Aplikację, a podane przez Użytkownika, dane dotyczące jednorazowej donacji krwi lub jej składników. Informacje te nie są powiązane z żadnym rejestrem. Donacja służy do poprawnego działania jednej z Usług Aplikacji, jednakże nie jest ona konieczna do poprawnego działania reszty Usług. Zbiór Donacji jest wykorzystywany przez Ultrakrew do wykonywania obliczeń i statystyk. W myśl Regulaminu Donacje nie są uznawane za Dane Zdrowotne, toteż nie przysługują im specjalne właściwości określone w Regulaminie dla Danych Zdrowotnych. 
 18. Dane Zdrowotne – podane w Aplikacji dane dotyczące stanu zdrowia Użytkownika będące podstawą do obliczenia wskazówek zdrowotnych opisanych w Regulaminie. Dane Zdrowotne są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i nigdy nie trafiają do Bazy Danych ani do Bazy Danych Firebase. Ultrakrew ani inna osoba trzecia nie ma dostępu do Danych Zdrowotnych bez pozwolenia Użytkownika.
 19. Centrum Krwiodawstwa – niezależny od Ultrakrwi ośrodek medyczny uprawniony do poboru krwi i jej składników oraz będący na liście dostępnej w Aplikacji.

1.2. Użytkownik zobowiązuje się do przeczytania, akceptacji i przestrzegania Regulaminu i Polityki Prywatności.

1.3. Celem aplikacji jest zachęcenie Użytkowników do aktywności fizycznej i honorowego krwiodawstwa, poprzez Usługi.

1.4. Ultrakrew administruje i posiada pełnię praw autorskich i wszelkich innych do Aplikacji, a każde rozpowszechnianie jej poza autoryzowanymi sklepami Google Play lub AppStore będzie stanowiło złamanie zasad Regulaminu.

§ 2. Informacje ogólne o Aplikacji

2.1. W ramach Usług oferowanych przez Aplikację, Użytkownik ma dostęp do następujących funkcjonalności:

 1. Zbierania Treningu poprzez włączenie na Urządzeniu usługi GPS w celu zebrania niezbędnych danych potrzebnych do obliczenia pokonanego dystansu oraz podania innych informacji zawierających się w Treningu jak również wysłania tych informacji do Bazy Danych w postaci anonimowej liczby pokonanych kilometrów widocznej dla wszystkich Użytkowników jako ogólna suma, jak również zapisaniu w Bazie Danych Treningu (z pominięciem dokładnych danych lokalizacyjnych, o których mówi Polityka Prywatności) w sposób, w który dostępny jest on jedynie dla Użytkownika (autora Treningu). 
 2. Tworzenia historii krwiodawstwa w postaci dziennika oddanych Donacji poprzez podanie przez Użytkownika w Aplikacji potrzebnych danych określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności, będącej zapisem donacji krwi przez Użytkownika celem wyliczenia przez Aplikację terminów kolejnej możliwej donacji krwi na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Zapisywania, zarządzania i przeglądania wprowadzonych przez Użytkownika Danych Zdrowotnych celem wyliczenia norm i wskaźników zdrowia na zasadach opisanych w Regulaminie. 
 4. Przeglądania informacji na temat Centrów Krwiodawstwa dostępnych w Aplikacji.
 5. Zarządzania Kontem w tym jego edycji lub usunięcia poprzez Aplikację. 
 6. Zarządzania dostępem do panelu firmowego dla Użytkowników będących Pracownikami, jak również przeglądania wyników zespołów wewnątrzfirmowych jak również ogólnego wyniku firmy, której Użytkownik jest Pracownikiem. 
 7. Modyfikacji działania Aplikacji w wybranych obszarach poprzez ustawienia wewnątrz Aplikacji celem zmienienia częstotliwości i ilości Powiadomień PUSH bądź dostosowaniu działania Aplikacji.

2.2. Ultrakrew zastrzega sobie prawo do zmian w funkcjonowaniu Usług lub ich całkowitego wyłączenia.

2.3. Ultrakrew zastrzega sobie prawo do dodawania nowych Usług bez informowania o tym Użytkownika, o ile nowe Usługi nie naruszają działania dotychczas istniejących w Aplikacji.

2.4. Ultrakrew zastrzega sobie prawo do dodawania nowych Usług zmieniających działanie już istniejących bądź Usług zmieniających wydźwięk Regulaminu po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników. 

2.5. Użytkownik będzie poinformowany o zmianach poprzez informację o nich poprzez dystrybutora Aplikacji odpowiedniego dla Urządzenia Użytkownika, czyli w sklepie Google Play lub w AppStore.

2.6. Urządzenie Użytkownika musi spełniać minimalne wymagania techniczne, jakimi są:

 1. Oryginalny system operacyjny Android w wersji 7.1 lub nowszej lub system iOS w wersji 13.0 lub nowszej z wszystkimi oficjalnie dostępnymi aktualizacjami oprogramowania oferowanymi przez producenta.
 2. Możliwość komunikacji internetowej, dostęp do Internetu poprzez sieć komórkową bądź Wi-Fi, który jest niezbędny do funkcjonowania niektórych Usług i jest potrzebny w momencie rejestracji Konta lecz nie jest potrzebny stale podczas korzystania z Aplikacji.
 3. Możliwość komunikacji z satelitarnym systemem GPS poprzez odbieranie sygnałów i włączony mechanizm lokalizacji w ustawieniach systemowych w przypadku korzystania z Usług, w których niezbędna jest lokalizacja.

§ 3. Prawa i obowiązki Użytkownika

3.1. Użytkownik ma prawo do:

 1. Korzystania z Aplikacji w sposób dowolny zgodny z Regulaminem. 
 2. Modyfikacji, częściowego lub całkowitego usunięcia danych zapisanych zarówno w Bazie Danych jak i w Bazie Danych Firebase i na Urządzeniu Użytkownika, jak również zmianie danych osobowych podanych przy rejestracji Konta (definicja danych osobowych oraz ich przetwarzanie opisane w Polityce Prywatności) i dostępu do konta poprzez zmianę hasła poprzez formularz w Aplikacji lub link weryfikacyjny wysyłany na adres email Użytkownika.
 3. Wiedzy na temat zapisywanych i przetwarzanych danych w Bazie Danych, Bazie Danych Firebase i danych zapisanych na Urządzeniu Użytkownika jak również wglądu do nich na życzenie (poza hasłem do Konta) poprzez Aplikację lub poprzez zapytanie skierowane do Ultrakrwi na zasadach opisanych w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 4. Cofnięcia akceptacji Regulaminu z powodów dowolnych, co jest równoznacznym z utraceniem prawa do korzystania z Aplikacji i wnioskiem o usunięcie zebranych danych (z wyłączeniem wyjątków, o których mowa w Regulaminie i Polityce Prywatności).
 5. Informacji na temat powodów uaktualnień i wprowadzonych w nich zmian.
 6. Udostępniania materiałów wygenerowanych w Aplikacji poza Aplikacją, a oznaczonych do udostępniania poprzez zielony przycisk z napisem „Udostępnij” w odpowiednim miejscu w Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie. 
 7. Zażądania kopii swoich danych przechowywanych w Bazie Danych i/lub Bazie Danych Firebase poprzez zapytanie do Ultrakrwi na zasadach opisanych w Regulaminie i Polityce Prywatności. 

3.2. Użytkownikowi zabrania się:

 1. Pobierania Aplikacji z nieautoryzowanych źródeł t.j. z innych storn internetowych lub poprzez wgranie pliku instalacyjnego na Urządzenie niż AppStore lub Google Play. Wyjątki od tej reguły określa Ultrakrew jedynie dla wybranej grupy Użytkowników będących testerami nowych funkcjonalności w Usługach lub nowych Usług.
 2. Tworzenia więcej niż jednego Konta w Aplikacji (z wyłączeniem dostępu do Panelu Administracyjnego, gdzie Użytkownik ma prawo zarejestrować się w obu miejscach używając dwóch różnych adresów email)
 3. Podawania nienależącego do Użytkownika adresu email, lub innego adresu email, do którego Użytkownik nie ma lub w najbliższym czasie nie będzie miał dostępu. 
 4. Dzielenia się Kontem z innymi osobami postronnymi jak również udostępniania danych logowania do Konta publicznie lub prywatnie.
 5. Wprowadzania jakichkolwiek zmian w działaniu Aplikacji poprzez modyfikację kodu, dekodowaniu jej, łamaniu dostępu do jakichkolwiek zasobów wykorzystywanych przez Aplikację, wprowadzania oprogramowania mającego na celu zakłócenie działania Aplikacji i każdych innych działań mogących wyrządzić szkodę Aplikacji, Ultrakrwi, innemu Użytkownikowi lub powodować zakłócenie działania którejś z Usług lub wszystkich łącznie. 
 6. Udostępniania materiałów z Aplikacji nie oznaczonych zielonym przyciskiem z napisem „Udostępnij” bez podpisania, że owy materiał pochodzi z Aplikacji poprzez dodanie nazwy „GoKrew” w udostępnianym tekście, jak również każdej manipulacji graficznej materiałem poprzez dodawanie napisów, zakrywanie, przycinanie lub usuwanie elementów identyfikujących Aplikację. 
 7. Korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem.
 8. Manipulacji lokalizacją GPS Urządzenia celem wykonania Treningu niezgodnie z rzeczywistością.
 9. Wystawiania w sklepie Google Play lub AppStore opinii zawierających informacje niezgodne z prawdą, manipulujące lub w inny sposób łamiące zasady tych sklepów. 

3.3. W przypadku złamania przez Użytkownika którejś lub któryś z zasad opisanych w punkcie 3.2 Regulaminu, Ultrakrew zastrzega sobie prawo do wyłączenia Konta użytkownika, co oznacza pozbawianie Użytkownika możliwości zalogowania się oraz usunięcie jego danych z Bazy Danych i/lub Bazy Danych Firebase po uprzednim poinformowaniu go o takim zamiarze. Przypadki łamania Regulaminu będą rozstrzygane indywidualnie.

3.4. Użytkownik ma prawo do odwołania się od każdej decyzji podjętej przez Ultrakrew w sprawie jego Konta, a każda akcja związana z usuwaniem danych będzie uprzednio komunikowana Użytkownikowi.

§ 4. Konto

4.1. Utworzenie Konta w Aplikacji jest niezbędne do korzystania z Usług i jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i Polityki Prywatności. Konto pozwala identyfikować Użytkownika i przypisywać do niego niektóre z danych zapisanych w Bazie Danych.

4.2. Ultrakrew zbiera następujące dane (w tym dane osobowe określone w Polityce Prywatności) Użytkownika po założeniu Konta w Aplikacji:

 1. Hasło do Konta – jedyne zabezpieczenie Konta. Znajomość hasła jest równoznaczna z dostępem do Konta i Usług. Można zmienić hasło poprzez formularz wysyłany na adres email Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Aplikacji lub poprzez formularz bezpośrednio w Aplikacji, przy czym w przypadku drugiej opcji niezbędna jest znajomość poprzednio ustawionego hasła.
 2. Adres email – jest on elementem identyfikującym Użytkownika i jedynym środkiem komunikacji z nim. Adres email musi być własnością Użytkownika, a Użytkownik musi mieć do niego dostęp. Adres email można zmienić z poziomu Aplikacji podając nowy adres email i hasło do Konta. Na adres email nie będą wysyłane ze strony Ultrakrwi żadne maile dotyczące promocji lub marketingu Aplikacji, a zostanie użyty wykorzystany w przypadku konieczności komunikacji z Użytkownikiem w sprawach dotyczących:
  1. Bezpieczeństwa Konta,
  2. Potrzeby kontaktu z Użytkownikiem ze względu na wewnętrzny konkurs w Aplikacji, o którym mowa w Regulaminie,
  3. Potwierdzenia tożsamości Użytkownika,
  4. Potwierdzenia przynależności do firmy w przypadku Pracowników,
  5. Danych zapisanych w Bazie Danych i/lub Bazie Danych Firebase
  6. Istotnych zmian w działaniu Usług lub zmianie Regulaminu znacząco wypływających na działanie Aplikacji,
  7. Potrzeby kontaktu z Użytkownikiem w chwili wykrycia przez Ultrakrew ewentualnego złamania przez Użytkownika Regulaminu.
 3. Płeć Użytkownika – będąca wyznacznikiem norm dla Danych Zdrowotnych oraz obliczania możliwości następnej donacji krwi oraz w przypadku konkursu wewnętrznego w Aplikacji podstawa do przyznania męskiej lub damskiej wersji nagrody, będąca informacją niezbędną z przyczyn technicznych i jedną do wyboru spośród płci: mężczyzna, kobieta. Ultrakrew nie ingeruje w tożsamość i identyfikację płciową Użytkownika i wykorzystuje dane o płci zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Data urodzenia Użytkownika – potrzebna do prawidłowego działania niektórych usług. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia mogą utworzyć Konto jedynie za zgodą swoich opiekunów prawnych i pod ich nadzorem. Data urodzenia powinna być zgodna z prawdą.
 5. Imię Użytkownika – wykorzystywane w celu personalizacji Usług oraz w przypadku Pracowników udostępniane Administratorowi Firmy. Ultrakrew nie precyzuje co jest imieniem.
 6. Dane dotyczące Donacji – podczas korzystania z Usług dodawania Donacji Użytkownik zezwala Ultrakrwi na przetwarzanie danych o Donacji i zapisanie ich w Bazie Danych. 
 7. Dane dotyczące Treningu – podczas korzystania z Usług robienia Treningu, Użytkownik zezwala Ultrakrwi na przetwarzanie danych o Treningu i zapisanie ich w Bazie Danych oraz dodanie dystansu do sumy kilometrów wszystkich Użytkowników w sposób anonimowy.
 8. Dane Zdrowotne – podczas korzystania z Usług dodawania Danych Zdrowotnych Ultrakrew zapisze Dane Zdrowotne na Urządzeniu Użytkownika.
 9. Anonimowe dane analityczne – Ultrakrew zbiera anonimowe dane analityczne pozwalające poprawiać i analizować działanie Aplikacji. Szczegóły zbierania tych danych są opisane w Polityce Prywatności.

4.3. Ultrakrew wykorzystuje dane połączone z Kontem jedynie w celu realizacji Usług lub realizacji konkursu.

4.4. Administrator Firmy jest zobowiązanych wykorzystywać dane połączone z Kontem Pracowników a mu udostępnione na zasadach określonych w Regulaminie zgodnie z Regulaminem i mając na względzie dobro i prywatność Pracownika. 

4.5. Dozwolone jest korzystanie z Konta jedynie w celach określonych przez Ultrakrew w punkcie 5.1. Regulaminu.

§ 5. Cele Aplikacji

5.1. Celami Aplikacji są: promocja honorowego krwiodawstwa oraz promocja aktywności fizycznej.

5.2. Ultrakrew realizuje cele Aplikacji poprzez uświadamianie Użytkowników czym jest krwiodawstwo i kiedy mogą oddawać krew jak również poprzez zachęcenie Użytkowników do aktywności na świeżym powietrzu organizując konkursy wewnętrzne w Aplikacji.

5.3. Ultrakrew może świadczyć również inne Usługi wewnątrz Aplikacji, które są powiązane lecz nie ściśle związane z głównymi celami Aplikacji określonymi w punkcie 5.1. 

5.4. Dane Użytkownika, które można z Użytkownikiem powiązać są zbierane tylko poprzez jego świadomą decyzję o podaniu ich. Za świadomą decyzję uznaje się wszelkie wprowadzenie danych do Aplikacji po zaznaczeniu punktu dotyczącego akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności podczas rejestracji Konta. 

5.5. Zbieranie danych w tle odbywa się jedynie podczas włączonego Treningu i jedynie od momentu jego włączenia do momentu jego wyłączenia przez Użytkownika. 

§ 6. Usuwanie Konta i danych w Bazie Danych i/lub Bazie Danych Firebase

6.1 Każdy Użytkownik ma zapewnione prawo do usunięcia Konta i powiązanych z tym danych z wyłączeniem tych, o których mowa w punkcie 6.2 Regulaminu.

6.2. Podczas usuwania Konta, którego przebieg został opisany w punkcie 6.3 Regulaminu, usunięciu nie podlega łączna ilość kilometrów pokonanych przez Użytkownika w ramach Treningów jak również wszelkie anonimowe dane analityczno-statystyczne zbierane przez Aplikację bądź inne usługi, o których mowa w Polityce Prywatności. Dane te pozostają anonimowe i nie ma możliwości ich usunięcia poza przypadkami określonymi w punkcie 6.4 Regulaminu.

6.3. Usunięcie Konta w Aplikacji jest możliwe poprzez: 

 1. Wypełnienie formularza w Aplikacji podając hasło do Konta i w zależności od potrzeb również inne dane wymagane do potwierdzenia tożsamości Użytkownika.
 2. Zapytanie do Ultrakrwi wysyłane bezpośrednio na adres email gokrew@ultrakrew.pl z adresu email przypisanego do Konta. Zapytanie będzie rozpatrywane jedynie jeśli Użytkownik wyrazi brak akceptacji Regulaminu w przypadku jego zmiany lub braku dostępu do wspieranych Urządzeń mogących uruchomić standardową procedurę usuwania Konta w Aplikacji.
 3. Zapytanie do Ultrakrwi wysłane bezpośrednio na adres email gokrew@ultrakrew.pl z jakiegokolwiek adresu email zawierające prośbę o usunięcie Konta w Aplikacji z jakichkolwiek przyczyn, przy czym Ultrakrew zastrzega sobie prawo do zastosowania wszelkich form komunikacji w celu ustalenia tożsamości Użytkownika a na adres email powiązany z Kontem wyślemy komunikat informujący o tej prośbie. W ciągu 14 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia Ultrakrew odpowie na zapytanie i wyśle stosowną informację na adres email przypisany do Konta, a w ciągu następnych 14 dni roboczych Użytkownik będzie miał czas na anulowanie zgłoszenia wysyłając powtórnie wiadomość z jakiegokolwiek adresu email na adres gokrew@ultrakrew.pl. Po tym czasie, jeśli udało się potwierdzić tożsamość Użytkownika, Konto zostanie usunięte a wraz z nim wszystkie dane z wyjątkiem tych, określonych w punkcie 6.2. Regulaminu.

6.4. Ultrakrew zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich zapisanych danych dotyczących Treningów i/lub Donacji z uprzednim poinformowaniem o tym Użytkowników poprzez wiadomość email. Wszystkie dane zostaną zarchiwizowane i przez okres 60 dni od ich usunięcia z Bazy Danych trzymane na niezależnym od Bazy Danych dysku, dostępnym jedynie dla Ultrakrwi. Po tym czasie zostaną stale usunięte lub przywrócone. Ultrakrew usuwa te dane jedynie w przypadku, kiedy ich przechowywanie zagraża poprawnemu działaniu Aplikacji (na przykład przez ich objętość). Ultrakrew zobowiązuje się do informowania Użytkowników o sytuacji związanej z zarchiwizowanymi danymi na ich życzenie oraz o podanie przyczyny usunięcia danych.

§ 7. Korzyści wynikające z korzystania z Aplikacji oraz konkursy

7.1. Ultrakrew może okazjonalnie organizować konkursy polegające na wyznaczeniu ilości kilometrów wymaganych do pokonania w celu uzyskania nagrody. Informacje o konkursach i ich zasadach będą publikowane na Facebooku lub bezpośrednio w Aplikacji.

7.2. Każda Firma Partnerska wspierająca działania statutowe Ultrakrwi może zorganizować wewnętrzny konkurs dla Pracowników a ich wyniki bazować na danych udostępnianych Administratorowi Firmy poprzez Panel Administracyjny na zasadach określonych w Regulaminie i tylko na podstawie danych, o których mowa w Polityce Prywatności.

7.3. Do konkursów mogą przystępować jedynie Użytkownicy, którzy w momencie jego ogłoszenia mieli ukończony 18 rok życia.

§ 8. Prawa i obowiązki Administratora Firmy

8.1. Administrator Firmy otrzymuje od Ultrakrwi specjalny dostęp do danych Firmy Partnerskiej i Pracowników.

8.2. Administrator Firmy ma dostęp jedynie do następujących danych Pracowników: 

 1. Imię Użytkownika (Pracownika)
 2. Adres email Użytkownika (Pracownika)
 3. Zespół wewnątrzfirmowy, do którego należy Użytkownik (Pracownik), jeśli należy do jakiegoś.

8.3. Administrator Firmy ma uprawnienia do usuwania Pracowników z firmy wedle własnego uznania.

8.4. Administrator Firmy ma obowiązek do poszanowania prywatności Pracowników. Zabronione jest udostępnianie pełnej listy zarejestrowanych pracowników poza wewnętrzną komunikacją firmową.

8.5. Administrator Firmy zobowiązuje się podać wszystkie prawidłowe dane firmy jak również zarejestrować konto na adres email należący do niego i będący na domenie dostępnej tylko dla pracowników firmy lub jej części. Zabroniona jest rejestracja konta firmowego na adres email będący na domenie ogólnodostępnej.

8.6. Program dla Firm Partnerskich wspierających działania statutowe Ultrakrwi jest programem pilotażowym i Ultrakrew zastrzega sobie prawo do zmiany działania Panelu Administracyjnego, jak również do zmiany sposobu i ilości zapisywanych danych.

8.7. Ultrakrew przygotuje dla Administratora Firmy raport ogólny z informacjami o kilometrach pokonanych przez Pracowników. Wygląd raportu i jego zawartość będzie zależna od danych firmy i ich ilości i będzie personalizowany pod każdą z Firm Partnerskich.

§ 9. Kontakt z Ultrakrwią

9.1. Wszelkie uwagi dotyczące Regulaminu, Aplikacji czy Usług można zgłaszać na adres email gokrew@ultrakrew.pl lub mail@ultakrew.pl.

9.2. Użytkownik ma prawo kontaktu z Ultrakrwią w każdym momencie.

9.3. Ultakrew zobowiązuje się odpowiadać na zapytania najszybciej jak to możliwe.

9.4. Wiadomość email z linkiem resetującym dostęp do Konta (odzyskiwanie hasła) jest wysyłana automatycznie i nie należy na nią odpowiadać. Ultrakrew nie otrzymuje wiadomości email wysłanych jako odpowiedź na tę wiadomość.

9.5. Preferowaną drogą kontaktu Administratora Firmowego z Ultrakrwią jest adres email mail@ultrakrew.pl.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Ultrakrew zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie i w Polityce Prywatności.

10.2. Ultrakrew zastrzega sobie prawo do zmiany działania Aplikacji i/lub poszczególnych jej Usług.

10.3. Ultrakrew nie odpowiada za żadne szkody wynikające z korzystania z Aplikacji.

10.4. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2023r. i obowiązuje do odwołania.


Polityka Prywatności aplikacji mobilnej „GoKrew”

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej „GoKrew”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument to Polityka Prywatności (zwana dalej: „Polityką Prywatności”) i jest uzupełnieniem Regulaminu Aplikacji (zwanego dalej: „Regulaminem”) dostępnym na stronie internetowej ultrakrew.pl/aplikacja i określa ilość, rodzaj, zakres i sposób przetwarzania danych Użytkownika (zwanego dalej: „Użytkownikiem”) zbieranych poprzez Aplikację „GoKrew” (zwanej dalej: „Aplikacją”) oferowanej na urządzenia z systemem iOS i Android przez Stowarzyszenie Ultrakrew, KRS 0000700359, ulica Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C / 8, 80-041 Gdańsk (zwanego dalej: „Ultrakrwią”).

1.2. W myśl Polityki Prywatności, Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Aplikacji.

1.3. Administratorem danych jest Ultrakrew. 

1.4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu Aplikacji.

1.5. Ultrakrew przechowuje część danych w Bazie Danych (zwanej dalej: „Bazą Danych”) oraz w Bazie Danych Firebase (zwanej dalej: „Bazą Danych Firebase”). Zakres i sposób przetwarzania danych określa Polityka Prywatności.

§ 2. Dane zbierane automatycznie

2.1. Ultrakrew pobiera automatycznie dane statystyczne służące poprawie działania aplikacji, wykrywaniu błędów lub analizie demografii i anonimizuje je dostępnymi metodami informatycznymi, dzięki czemu poszczególny Użytkownik nie może zostać zidentyfikowany poprzez te dane ani przez Ultrakrew, ani przez stronę trzecią.

2.2. Zbieranie danych statystycznych odbywa się poprzez narzędzie Google Analitics, należące do Google LLC i działające według osobnego regulaminu i osobnej polityki prywatności (policies.google.com/privacy), narzędzie Google Play należące do Google LLC i działającego na podstawie tej samej polityki prywatności jak również AppStore należącego do Apple Inc. i działającego na podstawie osobnego regulaminu i osobnej polityki prywatności (www.apple.com/legal/privacy).

2.3. Dane zebrane automatycznie mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

2.4. Ultrakrew nie sprzedaje ani nie przekazuje firmom trzecim danych zebranych automatycznie, jednak zastrzega sobie prawo do tworzenia lub generowania poprzez dostępne usługi i udostępniania zbiorczych anonimowych raportów na podstawie zebranych danych.

2.5. Dane zebrane automatycznie są przetwarzane przez wymienione w punkcie 2.2. usługi i firmy również przed założeniem konta w Aplikacji. 

2.6. Użytkownik nie może nie przekazywać zebranych automatycznie danych. Ultrakrew przetwarza ten rodzaj danych od momentu pobrania Aplikacji.

§ 3. Dane osobowe

3.1. Ultrakrew nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkownika (zwanych dalej „danymi osobowymi”) bez zgody Użytkownika. Za zgodę Użytkownika uznaje się akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności podczas tworzenia konta.

3.2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do utworzenia konta i Ultrakrew ma prawo wymagać ich podania. Jeśli Użytkownik nie chce podawać tych danych, nie będzie mógł utworzyć konta. 

3.3. Dane osobowe w rozumieniu Polityki Prywatności obejmują: imię, adres email, indywidualny wewnętrzny identyfikator Użytkownika, płeć, datę urodzenia.

3.4. Dane osobowe mogą być przetwarzanie przez Ultrakrew w celach umożliwienia funkcjonowania usług w Aplikacji jak również w momencie wygrania przez Użytkownika wewnętrznego konkursu.

3.5. Ultrakrew nie sprzedaje, rozpowszechnia lub w inny sposób udostępnia danych osobowych firmom trzecim, poza przypadkiem określonym w punkcie 3.6.

3.6. Ultrakrew może za zgodą Użytkownika udostępnić dane osobowe firmie partnerskiej Ultrakrwi, która utworzyła konto firmowe w Aplikacji. Użytkownik w celu udostępnienia swoich danych osobowych musi założyć konto na adres firmowy firmy partnerskiej lub zmodyfikować swoje konto w celu dodania takiego adresu email. Firma przetwarza następujące dane osobowe: imię, email, indywidualny identyfikator użytkownika oraz, w niektórych przypadkach, płeć.

§ 4. Dane zdrowotne

4.1. Aplikacja zbiera i zapisuje dane zdrowotne (zwane dalej: „danymi zdrowotnymi”), które nie są przetwarzane przez Ultrakrew ani żadną firmę trzecią. Dane nie są zapisywanie na żadnym urządzeniu zewnętrznym, poza urządzeniem Użytkownika. Dane zdrowotne pozostają prywatne i służą do obliczania norm zdrowotnych wewnątrz Aplikacji.

4.2. Do danych zdrowotnych zalicza się: ciśnienie krwi, tętno, poziom hemoglobiny we krwi, poziom cholesterolu we krwi z podziałem na cholesterol HDL, LDL i trójglicerydy. 

4.3. W Aplikacji dostępne są normy, według których Aplikacja oblicza prognozowany stan zdrowia Użytkownika.

§ 5. Dane lokalizacyjne

5.1. Aplikacja za zgodą Użytkownika zbiera i zapisuje dane lokalizacyjne (zwane dalej „danymi lokalizacyjnymi”) i zapisuje je na urządzeniu Użytkownika. Część danych lokalizacyjnych, która nie pozwala na dokładne zlokalizowanie (zwana dalej „przybliżonymi danymi lokalizacyjnymi”) jest przesyłana do Bazy Danych a następnie przetwarzana przez Ultrakrew i firmy partnerskie jeśli Użytkownik jest członkiem firmy partnerskiej. Dokładne dane lokalizacyjne (zwane dalej „dokładnymi danymi lokalizacyjnymi”) nie są przetwarzane przez Ultrakrew ani inną firmę trzecią i pozostają na urządzeniu Użytkownika.

5.2. Za dokładne dane lokalizacyjne uznaje się: współrzędne geograficzne lokalizacji Użytkownika, ślad mapy przebytej przez Użytkownika w trakcie treningu, wysokość nad poziomem morza, tempo w poszczególnych miejscach oraz dokładność pomiaru GPS)

5.3. Za przybliżone dane lokalizacyjne uznaje się: nazwę województwa lub regionu, nazwę miasta lub powiatu oraz nazwę kraju.

5.4. Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć zgodę na przetwarzanie danych lokalizacyjnych poprzez wyłączenie usług lokalizacji w telefonie. Nie zmienia to jednak statusu danych zebranych przed wypowiedzeniem zgody.

5.5. W celu usunięcia przybliżonych danych lokalizacyjnych należy wykonać procedurę usuwania konta opisaną w Polityce Prywatności i Regulaminie.

§ 6. Dane zebrane podczas treningu

6.1. W ramach usług oferowanych przez Aplikację Użytkownik ma możliwość rozpoczęcia treningu. Dane zebrane podczas treningu (zwane dalej: „danymi zebranymi podczas treningu”) są zapisywane na urządzeniu Użytkownika a następnie przesyłane i zapisywane w Bazie Danych. Częściowe dane zebrane podczas treningu są udostępniane również firmie partnerskiej jeśli Użytkownik jest pracownikiem tej firmy.

6.2. Za dane zebrane podczas treningu uznaje się: indywidualny identyfikator Użytkownika, nazwę treningu, datę rozpoczęcia i zakończenia treningu, czas trwania, przybliżone dane lokalizacyjne, dokładne dane lokalizacyjne, średnie tempo na przestrzeni trwania całego treningu, pokonany dystans. 

6.3. W Bazie Danych są zapisywane wszystkie dane wchodzące w skład danych zebranych podczas treningu oprócz dokładnych danych lokalizacyjnych. 

6.4. Dodatkowo pokonany dystans jest anonimowo dodawany do sumy wszystkich kilometrów zapisanej w Bazie Danych oraz do sumy kilometrów pokonanych przez firmę partnerską jeśli Użytkownik jest pracownikiem takiej firmy. Dystansu nie można odjąć ani w żaden sposób usunąć podczas usuwania konta. 

§ 7. Dane zebrane w tle

7.1. Aplikacja zbiera dokładne dane lokalizacyjne w tle za zgodą Użytkownika od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia treningu i nigdy poza tym okresem.

7.2. Za zbieranie w tle uznaje się zbieranie danych kiedy Aplikacja pozostaje włączona, ale nie jest aktywnie używana przez Użytkownika, t.j. Użytkownik korzysta z innej aplikacji na telefonie po uruchomieniu treningu a przed jego zakończeniem.

7.3. Aplikacja nie zbiera w tle żadnego innego rodzaju danych.

§ 8. Dane zebrane podczas dodawania donacji

8.1. Użytkownik ma prawo dodać historię krwiodawstwa, podając w Aplikacji niezbędne dane do utworzenia donacji. Te dane (zwane dalej: „danymi zebranymi podczas dodawania donacji”) są zapisywane na urządzeniu Użytkownika a następnie przesyłane do Bazy Danych, gdzie są przechowywane. Ultrakrew nie przetwarza tych danych.

8.2. Za dane zebrane podczas donacji uznaje się: datę donacji, czas trwania dyskwalifikacji, ilość oddanej krwi, punkt krwiodawstwa oraz rodzaj donacji.

8.3. Jeśli Ultrakrew będzie w przyszłości przetwarzać dane zebrane podczas dodawania donacji, będzie to dotyczyć tych danych, na których przetwarzanie świadomie wyraził zgodę Użytkownik. 

§ 9. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

9.1. Ultrakrew przetwarza wszystkie dane zapisane w Bazie Danych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9.2. Dane zebrane automatyczne mogą być przetwarzane poza EOG, w zależności od polityk firm zarządzających usługami opisywanymi w §2 Polityki Prywatności.

9.3. Dane zabrane w starszej wersji Aplikacji, zapisane w Bazie Danych Firebase mogą być przetwarzane poza EOG. Nowa wersja Aplikacji nie zapisuje nowych danych w Bazie Danych Firebase, ale ma dostęp do danych już tam zapisanych. W razie potrzeb dane zapisane w Bazie Danych Firebase są przenoszone do Bazy Danych. Zakres i sposób przetwarzania i przechowywania danych w Bazie Danych Firebase określa regulamin i polityka prywatności firmy Google LLC będącej właścicielem marki Firebase, dostępne pod adresem firebase.google.com/terms

9.4. Aplikacja może zostać pobrana jedynie na terenie EOG, ale Użytkownik może z niej skorzystać poza EOG. Nie zmienia to w żaden sposób miejsca przechowywania danych w Bazie Danych.

§ 10. Prawa i obowiązki Użytkownika

10.1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do danych zebranych podczas treningu, danych zdrowotny i danych zebranych podczas dodawania donacji za pośrednictwem Aplikacji.

10.2. Użytkownik może dokonać modyfikacji lub uzupełnienia danych osobowych (z wyłączeniem indywidualnego identyfikatora), danych zdrowotnych i danych zebranych podczas dodawania donacji. Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji lub uzupełnienia danych zebranych podczas treningu.

10.3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć wszystkie zapisane dane: dane osobowe, dane zdrowotne, dane zebrane podczas dodawania donacji i dane zebrane podczas treningu, usuwając konto w Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie z wyłączeniem sumy kilometrów dodanych do wspólnego dystansu.

10.4. W przypadku usunięcia zebranych przez Ultrakrew danych osobowych i danych zebranych podczas treningu, Użytkownik traci prawo i możliwość do korzystania z Aplikacji.

10.5. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności, jeśli takie się pojawią, jednak jest wtedy zobligowany do usunięcia ze swojego urządzenia Aplikacji oraz usunięcie konta na zasadach opisanych w Regulaminie.

10.6. Po usunięciu konta odzyskanie danych jest niemożliwe, gdyż zostają one trwale wymazane.

§ 11. Prawa i obowiązki Ultrakrwi

11.1 Ultrakrew zobowiązuje się przetwarzać dane Użytkownika z zachowaniem ostrożności i poszanowaniem prywatności Użytkownika, jedynie na zasadach Polityki Prywatności i Regulaminu oraz z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

11.2. Ultrakrew gwarantuje dołożenia wszelkich starań, aby dane zapisane w Bazie Danych były niedostępne dla nieuprawnionych osób trzecich.

11.3. Dane w Bazie Danych i dane w Bazie Danych Firebase będą przechowywane przez Ultrakrew do momentu aż Użytkownik ich nie usunie lub Ultrakrew nie zdecyduje się na ich usunięcie ze wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika o tym.

11.4. Ultrakrew ma prawo udostępnić dane zebrane podczas treningu z pominięciem indywidualnego identyfikatora Użytkownika w celach promocyjnych Aplikacji.

§ 12. Kontakt z Ultrakrwią

12.1. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Ultrakrew danych Użytkownik może skontaktować się z administratorem, Ultrakrwią. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres email gokrew@ultrakrew.pl.


Wersja angielska Polityki Prywatności dostępna pod adresem / English version of Privacy Policy available at: https://gokrew.pl/general-provisions/


Wróć do góry strony