ultrakrew

Regulamin

I. Cele i założenia biegu

1.  Zbiórka krwi w całym kraju od 01.12.2018 do 30.01.2019 na hasło „Ultrakrew” i zbiórka finansowa na rehabilitacje osób chcących powrócić do aktywności ruchowej.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
4. Integracja środowiska biegaczy.

II. Organizatorzy

Głównym organizatorem imprezy pn. Ultrakrew Każdy ma swój krwiobieg (określanej dalej mianem Biegu) jest Stowarzyszenie Ultrakrew.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w dniach 14.01 2019- 20.01.2019 r.
Godzina startu – 08.00
2. Start zlokalizowany będzie na plaży w Świnoujściu na granicy państw.
3.Szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ultrakrew.pl

IV. Zasady uczestnictwa

1. Bieg ma charakter towarzyski i otwarty, z wyjątkiem wskazanych w Regulaminie odcinków, które dostępne są dla określonej liczby uprzednio zarejestrowanych biegaczy.
2. Bieg nie ma charakteru zawodów sportowych, uczestnicy pokonują całą trasę lub wybrany odcinek wspólnie.
3. Do biegu można dołączyć się w dowolnym miejscu i na odcinku o dowolnej długości, z wyjątkiem odcinków wskazanych w pkt 4 Regulaminu.
4. Na odcinku Centralnego Poligonu Wojsk Lotniczych poruszać się mogą tylko zawodnicy posiadający imienną przepustkę wydaną przez Komendanta jednostki na wniosek Organizatora
5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Wszyscy uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora oraz stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Wszystkie osoby uczestniczące w Biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i Organizatora.
9. Decyzje obsługi medycznej bądź Organizatora co do możliwości kontynuacji biegu przez uczestnika są ostateczne i nieodwołalne.
10. Organizator nie pobiera od startujących opłat startowych.
11. Wszystkich startujących obowiązuje zakaz zaśmiecania trasy i zakaz niszczenia przyrody.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby prowadzenia akcji charytatywnej, promocji wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby związane z realizacją celów Biegu i akcji charytatywnej
3. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku.
4 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocji.
5. Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby organizacji Biegu, przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015r.,poz. 2135 j.t.z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu.
7. Uczestnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia od organizatora roszczeń w razie wystąpienia szkody w związku z uczestnictwem w Biegu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.