ultrakrew

STATUT STOWARZYSZENIA ULTRAKREW

Postanowienia ogólne

& 1

Stowarzyszenie Ultrakrew, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

& 2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i województwa
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego
& 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

& 4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

& 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do wykonywania swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

& 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Cele i środki działania

& 7
 1. Celem stowarzyszenia jest:
  1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji oraz profilaktyki zdrowotnej i żywienia,
  2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu oraz mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej,
  3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
  4. Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym turystyki i sportu,
  5. Promowanie i organizacja wolontariatu,
  6. Promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporte Social Responsibility),
  7. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców,
  8. Promowanie samorządów i obszarów na terenie których organizowane będą zawody sportowe i imprezy rekreacyjno-sportowe,
  9. Świadczenie pomocy społecznej.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizację imprez sportowych (w szczególności: biegowych, rowerowych, nordic walking, triathlonowych, rolkowych, duathlonowych i in.),
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacja działań profilaktycznych poprzez działania rekreacyjno-sportowe,
  3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych,
  4. Tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich,
  5. Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych,
  6. Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego oraz rozwoju kadr,
  7. Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc społeczną, kulturę i

Członkowie, ich prawa i obowiązki

& 8
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
& 9
 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych
& 10
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
  1. złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
  2. akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
& 11
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej
& 12
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 4 członków
& 13
 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
& 14
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. aktywnie wspierać cele Stowarzyszenia,
  2. działać na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i brać udział w jego działalności,
  3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  4. wykazywać się koleżeńską postawą wobec członków Stowarzyszenia,
  5. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
& 15
 1. Członkowie wspierający i Członkowie honorowi posiadają co do zasady wszystkie prawa i obowiązki określone w §14. Członkowie wspierający i Członkowie honorowi nie posiadają jednak czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Ponadto, Członkowie wspierający i Członkowie honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym i nie przysługuje im prawo do głosowania nad uchwałami Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
& 16

Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy powinni propagować cele Stowarzyszenia oraz stwarzać klimat wsparcia oraz pomocy materialnej i intelektualnej dla jego działań.

& 17
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
  5. wykluczenia członka Stowarzyszenia przez Zarząd.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna.
& 18

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

& 19

Jeśli członkowie Stowarzyszenia, jego pracownicy oraz osoby bliskie są właścicielami, członkami władz, lub kierownikami podmiotów gospodarczych to do zakupów towarów i usług od tych podmiotów stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Władze stowarzyszenia

 & 20
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
& 21
 1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
 2. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków, którzy wyrazili zgodę na
 3. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
 5. W drodze kooptacji nie może zostać powołany Prezes Zarządu. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa lub więcej niż połowy składu danego organu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków, Zarząd jest uprawniony do zwołania Walnego Zebrania w celu uzupełnienia składu organu albo odwołania dotychczasowego i powołania nowego składu

& 22

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią
 2. Władze Stowarzyszenia, jeżeli żaden z członków danego organu się nie sprzeciwia, mogą podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
& 23

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

& 24
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
& 25
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
  8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
  10. podejmowanie uchwał określających wysokość składek członkowskich,
  11. decydowanie w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz

Zarząd

& 26
 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 2-4 członków zarządu, spośród których wybiera się Prezesa oraz pozostałych członków zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione
 4. Pracami Zarządu kieruje
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes wedle potrzeby, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zarząd może obradować bez formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy jego członkowie.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
& 27
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizowanie celów Stowarzyszenia,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz oraz w stosunkach z członkami Stowarzyszenia,
  3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  8. zgłaszanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o przyjęcie do Stowarzyszenia członków honorowych

Komisja Rewizyjna

 & 28
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej nad działalnością
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Pod nieobecność przewodniczącego lub w razie jego rezygnacji zastępuje go najstarszy wiekiem członek Komisji Rewizyjnej.
& 29

1.Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z momentem:

 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej,
 2. odwołania danego członka Komisji Rewizyjnej ze składu Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków,
 3. odwołania Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków,
 4. rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
 5. upływu 4 lat od momentu powołania danej Komisji Rewizyjnej,
 6. wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.
& 30
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określnym

Majątek i gospodarka finansowa

& 31
 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
  5. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej zgodnie z przepisami prawa.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
& 32
 1. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Zarządu.
 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 3. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Sposób reprezentacji

& 33
 1. Do składania oświadczeń w zakresie czynności zwykłego zarządu, w tym zaciągania zobowiązań do kwoty 10.000 złotych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, tj. m.in. powyżej kwoty 10.000 złotych wymagana jest łączna reprezentacja Prezesa Zarządu i jednego z członków Zarządu, lub łączna reprezentacja dwóch członków Zarządu. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Zarządu.
 2. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

Postanowienia końcowe

& 34

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

& 35
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku

Statut przyjęto uchwałą w dniu 8 października 2017 r.